Ocenianie prac pisemnych z języka polskiego

Pobierz

Pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym trwa 120 minut i obejmuje: • rozumienie ze słuchu (ok. 20 min), • rozumienie tekstów pisanych, czyli tzw. czytanie ze zrozumieniem, • znajomość środków językowych, • wypowiedź pisemną.Przedmiotem oceny z języka polskiego jest: a) opanowanie wiadomości przewidzianych w programie nauczania, .. podać uczniom jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.). Trójdzielność: wstęp, rozwinięcie, zakończenie.Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy egzaminatora, przygotowałam szczegółowe "Kryteria oceny pracy pisemnej" oraz "Indywidualną kartę oceny wypowiedzi pisemnej", które otrzymał każdy uczeń wraz z "kryteriami".. Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu.. KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH i WYPOWIEDZI USTNYCH Kryteria procentowe dla prac pisemnych: Prace pisemne (domowe i klasowe) na tematy otwarte rozumiane jako interpretacja i analiza .Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na Maturze 2015 Ile jest czasu na poszczególne części egzaminu?. Planowe, logiczne.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 Opowiadanie I - właściwa forma wypowiedzi, kompozycja z formą wypowiedzi (opowiadanie) - 2 p. II - praca zgodna z tematem (całkowicie, częściowo) - 2 p. III - zachowany spójny tok wydarzeń - 1 p.KRYTERIA OCENY WYWIADU Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.).

"Ocena prac pisemnych z języka polskiego.

Kryteria oceny rozprawki Punktacja A.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Rodzaje prac Sposób oceniani 4 Testy zamknięte, testy otwarte, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne, zadania domowe.. Punkty są przeliczane na stopnie szkolne zgodnie ze Statutem Szkoły.. a) Stosuje się system oceniania zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego.. liczby punktów?. W tym wypadku ocenia się przede wszystkim zgodność treści wypracowania z tematem oraz poprawność i stopień wyczerpania materiału wypowiedzi pisemnej.W wypowiedziach pisemnych uczniów z trudnościami w czytaniu i/lub pisaniu nauczyciel języka polskiego poddaje ewaluacji osiągnięty w procesie nauczania zakres wiedzy i umiejętności na podstawie ogólnych kryteriów merytorycznych.. Planowe, nieplanowe, chaotyczne, logika.PRACE PISEMNE Wymagania konieczne OCENA DOPUSZCZAJĄCA podstawowe OCENA DOSTATECZNA rozszerzające OCENA DOBRA dopełniające OCENA BARDZO DOBRA wykraczające OCENA CELUJĄCA .. Rodzaje prac Sposób oceniani 4 Testy zamknięte, testy otwarte, sprawdziany, kartkówki, prace pisemne, zadania domowe.. 3 Testy zamknięte testy otwarte sprawdziany kartkówki prace pisemne zadania domowe Dyktanda Praca w grupach Prace literackie prace klasowe Zgodnie ze skalą procentową: od 0 do 29 % max..

- bardzo dobry 10- 9 p. Gramatyka języka polskiego.

liczby punktów?. (0-1) Wymaganie ogólne II.. Jeżeli uczeń pisze pracę nie na temat, to całą pracę ocenia się na 0 p. stopień celujący- 95% - 100% 2. stopień bardzo dobry - 85% - 94% 3. stopień dobry - 71% - 84% 4. stopień dostateczny - 51% - 70% 5. stopień dopuszczający - 31% - 50% 6. stopień niedostateczny - 0% - 30% Waga ocenOcena prac pisemnych z języka polskiego.. Zgodność wypracowania z tematem czy odbieganie od tematu, brak odpowiednich wiadomości.. Uczeń:znajomości przez ucznia języka polskiego, ścisła współpraca nauczycieli "przedmiotowców" i nauczyciela języka polskiego jako drugiego, uczących ucznia cudzoziemca/ ucznia powracającego z zagranicy ( wymiana informacji nt. skutecznych form i metod pracy, postępów w nauce),Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach A, B i C.. 2 pkt - wskazanie dwóch elementów graficznych, podanie tytułu utworu / tytułów utworów, do których te elementy nawiązują, i wyjaśnienie ich związku z wybranym utworem / wybranymi utworami Henryka Sienkiewicza.Strona 9 z 24 Zadanie 16.. - celujący 11 p. dawać więcej czasu na prace pisemne, sprawdzać, czy uczeń skończył notatkę z lekcji,KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASY IV-VII 1.. Zgodność wypracowania z tematem: całkowita, częściowa niezgodność..

• W kryterium treści oceniamy każdą z czterech informacji oddzielnie.Ocena prac pisemnych z języka polskiego.

który w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z języka polskiego określone programem nauczania.. Wymaganie szczegółowe Klasy IV-VI 1.. Kryteria oceniania dyslektyków można podzielić na kilka kategorii.. KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY UCZNIAKRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.). Zasady oceniania i poprawiania dyktand Każdy uczeń powinien posiadać specjalny zeszyt do dyktand (najlepiej 32-kartkowy w grube linie, koniecznie z marginesem).Jako element rozwinięty w pracy należy uznać komunikatywną wypowiedź, która odnosi się do jednego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób szczegółowy.. Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Gimnazjum w klasach I, II, III KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ Temat Zrozumienie tematu.. Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny interpretacji utworu poetyckiego1.. Zdający nie odniósł się w pracy do elementu wówczas, kiedy nie realizuje podpunktu treści polecenia lub realizuje ten podpunkt w sposób niekomunikatywny.. Skala ocen: Zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oceny cząstkowe, śródroczne i roczne ..

- dostatecznyEgzamin ósmoklasisty z języka polskiego - termin główny 2020 r. Strona 10 z 32.

OCENA PRAC PISEMNYCH I WYPOWIEDZI USTNYCH UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA POZIOMY WYMAGAŃ Author: www Created Date: 9/13/2011 12:30:10 PM .Uwagi: Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości wymaganej przez nauczyciela, uczeń nie otrzymuje punktów za: kompozycję, język, składnię, technikę zapisu.. Zgodnie ze skalą procentową: 100 - 96% - powyżej - celujący 95 - 90% - bardzo dobry 89 - 75% - dobry 74 - 50% - dostateczny 49 - 34% - dopuszczający 33 - 0% - niedostatecznyKryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego.. B. Uzasadnienie stanowiska.Warunkiem stosowania złagodzonych kryteriów w ocenie prac pisemnych jest systematyczna udokumentowana praca ucznia okazywana nauczycielowi języka polskiego.. Jeżeli wśród wymagań na sprawdzianie są takie na ocenę celującą, toKRYTERIA OCENY UCZNIA DYSLEKTYCZNEGO W SZKOLE.. Ocenia wiedzę, dobór argumentów, logikę wywodu, treść, styl i kompozycję pracy.Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY 1 STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM.. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi […] pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.. Pojawienie się rzeczowego błędu kardynalnego dyskwalifikuje pracę - zdający otrzymuje 0 punktów.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Jasne sprecyzowanie celu wywiadu, Podporządkowanie pytań celowi, Oryginalne, niebanalne pytania, Wiarygodność odpowiedzi, Przygotowanie merytoryczne (znajomość lektury, trzymanie się fabuły powieści czy akcji dramatu, faktów z życia .KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA Temat Zrozumienie tematu.. - dobry 8- 6 p. ocena niedostateczna od 30% do 49% max.. Kształcenie językowe.. Informacja jest nieczytelna, jeśli musimy się jej domyślać.. Rozwinięcie tematu.. Zgodnie ze skalą procentową: 100 - 96% - powyżej - celujący 95 - 90% - bardzo dobry 89 - 75% - dobry 74 - 50% - dostateczny 49 - 34% - dopuszczający 33 - 0% - niedostatecznyKRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH - DŁU ŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI I.. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: .. - sposób prowadzenia notatek, - aktywność na lekcji; 2.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2. ocena .. Rozwinięcie tematu.. Odbieganie od tematu, brak odpowiednich wiadomości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt