Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego

Pobierz

Przyporządkuj do podanych poniżej faz rozwoju demograficznego odpowiednią tendencję kształtowania się liczby ludności.. Wykres, na którym przedstawiono zmiany współczynnika urodzeń, oznaczono literą ., natomiast wykres zmian współczynnika zgonów oznaczono literą .. Społeczeństwa w miarę rozwoju gospodarczego przechodzą przez poszczególne fazy różniące się od siebie charakterystycznym dla nich .Ponieważ większość przybywających to ludzie młodzi, wzrasta przyrost naturalny.. B.Na wykresie przedstawiono wartości współczynnika rodności i umieralności w poszczególnych fazach rozwoju demograficznego.. Koncepcja twierdzi, że rozwojowi gospodarczemu państw towarzyszy przejście od charakteryzującego kraje rozwijające się wysokiego poziomu urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego, do niskiego poziomu urodzeń, zgonów i .Faza IV- charakteryzuje się małą liczbą zgonów i niewielką liczbą urodzeń, na skutek wysokiego poziomu rozwoju medycyny i bardzo dobrych warunków życia.. Źródło: wikipedia.org [ 3 ] Wykres 1.. W fazie tej pozostały nieliczne społeczności w najbardziej odległych fragmentach lasów równikowych Ameryki Południowej lub Nowej Gwinei.współczynnika urodzeń oraz wykres przedstawiający zmiany współczynnika zgonów w pięciu fazach rozwoju demograficznego.. 6. Podaj przyczyny zmian liczby ludności świata i wyjaśnij rolę przyrostu naturalnego w tym procesie w regionach wysoko i słabo rozwiniętych..

Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego.

a) Podpisz linię przedstawiającą współczynnik urodzeń oraz zgonów.. c) Zaznacz obszary przedstawiające poszczególne fazy rozwoju .. (1 pkt) Wykres przedstawia fazy rozwoju demograficznego ludności.. Wśród dzieci notowana jest jednak największa śmiertelność ze .STRUKTURA LUDNOŚCIjest to rozkładw całejpopulacji charakterystycznych jej elementów- grup wieku, płci,stanu cywilnego, wykonywanych zawodów,wykształcenia,miejsca zamieszkania itp. Analizy struktur ludnościwykorzystywane sąm.in.. Przybysze wzbogacają kulturę kraju imigracyjnego poprzez na przykład kuchnię, tradycje, ubiór.. Spadek liczby zgonów w II fazie rozwoju demograficznego jest .Faza I (wysokostacjonarna) - charakteryzuje się wysokimi wartościami współczynników urodzeń i zgonów; w efekcie tego przyrost naturalny jest niewielki, wahający się w okolicy zera.W fazie tej notuje się wysokie wartości współczynnika dzietności (ilość dzieci przypadająca na kobietę w wieku rozrodczym).. Zadanie 21.1.. Na podstawie powyższego- określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego - to 2,10-2,15, tj. gdy na 100 kobiet w wieku 15-49 lat przypada średnio 210-215 urodzonych dzieci..

Eksplozja demograficzna przypada na I fazę rozwoju demograficznego.

8.Na podstawie wartości współczynnika przyrostu naturalnego wyróżniono 5 faz rozwoju demograficznego.. 2 i 4. b) Na wykresie przedstawiono liczbę imigrantów, którzy napłynęli do wybranych państw Unii Europejskiej w 2000 r. i 2010 r.Wymień wskaźniki poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego, które służą opisaniu poziomu rozwoju państw na świecie.. Fazy rozwoju demograficznego, pierwsze przejście demograficzne - teoria demograficzna dotycząca zmian sposobu reprodukcji ludności z tradycyjnej na nowoczesną.. B. w I fazie rozwoju demograficznego, która charakteryzuje się w II fazie rozwoju .Demografia - dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, życiem i przemijaniem społeczności ludzkiej.. Demografia zajmuje się w równej mierze przyrostem naturalnym, migracjami, strukturą społeczną (wiek, płeć, przynależność zawodowa, narodowość, wyznanie) oraz ich rozmieszczeniem przestrzennym i oddziaływaniami społecznymi i socjologicznymiOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Stabilizacja lub regres liczby ludności.. Kolejną charakterystyczną cechą jest utrzymujący się stale na sporym poziomie współczynnik zgonów oraz urodzeń..

Jest to istotne w krajach 4 i 5 fazy przejścia demograficznego.

• Anglikański duchowny Thomas Malthus w dziele "An Eassy Principless of Population" wykazał Ŝe liczba ludności na świecie przyrasta w tempie uniemoŜliwiającym jej wyŜywienia na właściwym .Rozwój demograficzny można podzielić na pięć zasadniczych faz.. Podaj dwie cechy struktury wieku ludności, które świadczą o tym, że państwo to znajduje się w IV fazie rozwoju demograficznego.. I fazą nazywamy okres w historii ludzkości, kiedy liczba zgonów jak i urodzeń była bardzo wysoka.. Na podstawie wykresu oraz w ł asnej wiedzy wpisz obok ka ż dego zdania liter ę P, je ś li zdanie jest prawdziwe, lub liter ę F, gdy zdanie jest fa ł szywe.Fazy rozwoju ludności - Gdy przeanalizujemy zróżnicowanie stopy zgonów i stopy urodzeń w czasie oraz porównamy go do procesów wzrostu gospodarczego, dojdziemy do wniosku, że rozwój demograficzny krajów następuje w pewien określony sposób.. Współczynniki dzietności ogólnej w latach 20 Zapoczątkowane w latach 90. ubiegłego wieku przemiany demograficzne są przedeNa wykresie przedstawiono zmiany liczby ludności w latach 1950−2010 wybranych miast świata..

Poniżej zaprezentowano wykres przedstawiający fazy rozwoju demograficznego społeczeństw.

Przyczyną takiego stanu jest między innymi brak kontroli nad liczbą urodzeń.3.. Przedstaw udział kontynentów w zaludnieniu świata i wyjaśnij rolę przyrostu naturalnego w tym procesie w regionach (krajach) wysoko i słabo rozwiniętych.. RzJ6RtOrxnZ4V 1Na wykresie przedstawiono strukturę płci i wieku ludności wybranego państwa.. Pierwsza z nich charakteryzuje się nieznacznym przyrostem liczby ludności.. Ich obecność sprawia, że mieszkańcy poszerzają swoją wiedzę o świecie.. Społeczeństwo Nigru znajduje się A.. Znaczy to, że przyrost naturalny był niezbyt duży.9.. Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Warszawa 2014. b) Zakreskuj obszar przedstawiający przyrost naturalny.. Społeczeństwa znajdujące się w tej fazie są stare, ze średnią długością życia powyżej 65 lat.. Każdemuetapowi rozwoju demograficznego odpowiada specyficzna struktura ludnościwg płciiNa wykresie przedstawiono wartość współczynników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w fazach rozwoju demograficznego.Na wykresach przedstawiono wartości współczynnika zgonów charakterystyczne dla dwóch z pięciu faz rozwoju demograficznego.. (0-1) Uzupełnij zdanie.. Wykonaj polecenia znajdujące się pod wykresem.. Państwa o dodatnim saldzie migracji oznaczono na wykresie numerami A. Zaznacz poprawne dokończenie zdania (patrz → materiał źródłowy do zadań 202.-204.. Na podstawie wykresu oraz własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.. Ludność świata - fazy rozwoju demograficznego • Zjawisko przeludnienia zostało dostrzeŜone juŜ w XIXw.. Jest to faza, w której znajdują się obecnie kraje rozwinięte gospodarczo.Faza I - jest charakterystyczna dla ludności żyjącej na bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego: obecnie występuje tylko w nielicznych populacjach (np. wśród tubylców na Andamanach) Faza II - charakteryzuje się zmniejszeniem liczby zgonów na co mają wpływ osiągnięcia medycyny, i większy zasięg służby zdrowia.. Rozwój demograficzny Europy w latach .. Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego.Spowodowane to było zbliżoną liczbą urodzeń i zgonów.. Jakie czynniki wpływają na rozwój państw?. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.służą opisaniu poziomu rozwoju państw na świecie.. .Na podstawie: Rocznik Demograficzny 2012, Warszawa 2012. a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Jak przedstawiono na wykresie 1. wysokie wskaźniki urodzeń, szły wówczas w parze z równie wysokimi współczynnikami umieralności, powodowanej epidemiami, wojnami oraz niskim poziomem medycyny.. Na podstawie: Z. Holzer, Demografia, Warszawa 2006.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiony na wykresie rozwój demograficzny miast w krajach wysoko rozwiniętych przebiega odmiennie niż rozwój takich miast jak Bombaj i Meksyk.. Wykres 4.. Koncepcja twierdzi, że rozwojowi gospodarczemu państw towarzyszy przejście od charakteryzującego kraje rozwijające się wysokiego poziomu urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego, do niskiego poziomu urodzeń, zgonów i .. (1 pkt) Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego.. Na wykresie przedstawiono fazy rozwoju demograficznego.. Procesy demograficzne 9.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt