Obowiązki nauczyciela podczas dyżuru na przerwach międzylekcyjnych

Pobierz

Nauczyciel dyżurujący udaje się na miejsce dyżuru zgodnie z planem dyżurów niezwłocznie po dzwonku na przerwę i opuszcza je po dzwonku na lekcję.. Nauczyciel pełni dyżur w ilości proporcjonalnej do liczby godzin realizowanych naObowiązki nauczyciela Dariusz Skrzyński.. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych .. głównej na parterze.. 10.ARKUSZ OBSERWACJIPEŁNIENIA DYŻURÓWPRZEZ NAUCZYCIELI Imię i nazwisko nauczyciela Imię i nazwisko obserwującego Data obserwacji, czas trwania przerwy Określić część korytarza/boiska (przy toalecie dla dziewcząt, przy toalecie dla chłopców, na środku korytarza, w szatni, na szkolnym boisku) CELE OBSERWACJIW przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor wyznacza zastępstwo spośród pozostałych nauczycieli.. Stan prawny na listopad 2014.. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.55przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.. W miesiącach wiosennych i letnich nauczyciele umożliwiają pobyt uczniów na świeżym powietrzu.. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.. Dyżuru nie pełnią: 1) nauczyciel biblioteki i pedagog szkolny; ..

Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 1.

Zawiadamia dyrektora o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach .PODCZAS .. Pełnienie dyżuru w czasie przerwy międzylekcyjnej jest więc takim samym obowiązkiem nauczyciela, jak prowadzenie zajęć dydaktycznych, co wynika z art. 42 ust.. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe .Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur: 1.. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sędziszowie Małopolskim.. W trakcie pełnienia dyżuru nauczyciel zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego miejsca objętego dyżurem.. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.3) art. 6 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, I.. Nauczyciele zobowiązani są punktualnie rozpoczynać dyżur w wyznaczonym miejscu, zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich.. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi.. Uczniowie podczas przerwy przebywają na tym piętrze, na którym mają następną lekcję.. o Nauczycielowi dyżurującemu wolno opuścić wyznaczony teren dyżuru tylko pod warunkiemMiejscem dyżuru są: korytarze, schody, sanitariaty..

3.II Obowiązki nauczyciela dyżurującego 1.

Przez cały czas trwania dyżuru nauczyciel przebywa z uczniami 4.2.. Obowiązek pełnienia przez nauczycieli dyżurów podczas przerw wynika z zadań szkoły, która musi zapewnić bezpieczny pobyt ucznia w szkole.. Nauczyciele dyżurujący nie zajmują się w czasie pełnienia dyżuru czynnościamipełnienia dyżuru za nauczyciela nieobecnego.. W miesiącach wiosennych i letnich nauczyciele pełnią dyżur na boisku.. J. KORCZAKA W CZERSKU.. Postanowienia ogólne 1.. Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jestRegulamin dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchuciniez obowiązku.. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA PEŁNIĄCEGO DYŻUR Zadaniem nauczycieli pełniących dyżur jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw i przed lekcjami oraz eliminowanie zauważonych sytuacji zagrażających temu bezpieczeństwu.. Postanowienia ogólne 1.. Nauczyciel odbywający zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje także jego dyżur po zakończonej lekcji.. W czasie trwania lekcji ten obowiązek spoczywa na nauczycielu prowadzącym zajęcia, a w czasie przerw, gdy niestety najczęściej dochodzi do wypadków, za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel dyżurujący.Właśnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyznacza się dyżury nauczycieli podczas przerw..

Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest1.

Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.. Wówczas do pełnienia dyżuru wyznaczany jest inny nauczyciel.. Jest to czynność wynikająca z zadań statutowych szkoły.§ 7 Obowiązki nauczyciela dyżurującego 1.. Postanowienia ogólne: 1.. Nauczyciel dyżurujący eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiuDyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych należy planować tak, aby uniknąć ich nagromadzenia w jednym dniu.. Układając grafik dyżurów należy pamiętać, by rozplanować je równomiernie, sprawiedliwie i tak, by zapełnić całkowitą opiekę i bezpieczeństwo uczniom.4.. Opiekę nadwyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.. Artykuł może być w części lub w całości nieaktualny.. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługowi (panie sprzątaczki).. Po każdej lekcji nauczyciele zobowiązani są do wyprowadzenia wszystkich uczniów z klasy na przerwę (na korytarz) i zamknięcia klasy na klucz.. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie..

2.w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

poz. 1189), Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im.. Nauczyciel ma obowiązek pełnić dyżur w wyznaczonym miejscu według harmonogramu.. SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM.. Obowiązkiem każdego nauczyciela oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej oraz uczących w nich nauczycieli jest sprowadzenie uczniów do szatni lub świetlicy szkolnej po skończonych zajęciach.. Aktywne pełnienie dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm, w tym również zwracanie uwagi na kulturę języka.. Jeśli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, zgłasza to dyrektorowi, który do pełnienia dyżuru wyznacza innego nauczyciela.. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych od ich rozpoczęcia do zakończenia.. Zasady pełnienia dyżurów - obowiązki nauczycieli : o Nauczyciel rozpoczyna dyżur równo z dzwonkiem kończącym lekcję a kończy po przyjściu nauczyciela przejmującego uczniów , po dzwonku na lekcję.. Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca pracy pod względem bhp.. Obowiązki nauczyciela dyżurnego podczas przerw międzylekcyjnych i przed rozpoczęciem zajęć: Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel obowiązany jest do: punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi,May 26, 2022Celem organizowania dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole podczas przerw międzylekcyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu maksimum odpoczynku po odbytych zajęciach i przed kolejnymi.. 3 Karty Nauczyciela.. Miejscem dyżuru są: korytarze, schody, sanitariaty.. PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH .. II Obowiązki o charakterze organizacyjnym 1.. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur 1.przebywać na boisku szkolnym (na świeżym powietrzu).. Dyżur nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela, za które nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt